Strona głównaZasady i warunki

Zasady i warunki

1. Akceptacja Regulaminu

SeeYourBaby.ai oferuje usługi przewidywania twarzy dziecka w oparciu o sztuczną inteligencję oraz powiązane funkcje dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem, że zaakceptujesz wszystkie warunki, zasady i uwagi określone tutaj.

Odwiedzając naszą witrynę i korzystając z naszych usług, angażujesz się w naszą „Usługę” i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków („Warunki świadczenia usług”, „Warunki”), w tym dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie oraz /lub dostępne poprzez hiperłącze. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników serwisu.

Niniejszy dokument jest prawnie wiążący i reguluje korzystanie z naszych Usług. Usługa obejmuje generowanie przewidywanych twarzy dzieci na podstawie dostarczonych przez Ciebie zdjęć rodziców („Prognozy”) oraz wszelkie inne usługi i funkcje, które możemy świadczyć.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy SeeYourBabyAI i Tobą, podmiotem lub osobą, która zgadza się na niniejsze warunki („Klient”) i reguluje dostęp Klienta do Usług i korzystanie z nich.

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą potwierdzenia przez Klienta jej akceptacji i rozpoczęcia korzystania z Usług („Data wejścia w życie”).

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikację aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie ze strony internetowej lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

2. Opis i zastosowanie usługi

SeeYourBaby.ai zapewnia wyjątkową usługę opartą na sztucznej inteligencji, która przewiduje potencjalne cechy twarzy przyszłego dziecka na podstawie cyfrowych zdjęć rodziców przesłanych przez użytkownika. Ta usługa jest przeznaczona wyłącznie do celów rozrywkowych i nie powinna być wykorzystywana do jakichkolwiek celów medycznych, prawnych ani naukowych.

 • Korzystanie z usługi: Aby skorzystać z naszej usługi, użytkownicy muszą przesłać wyraźne, aktualne zdjęcia cyfrowe rodziców dziecka. Algorytm sztucznej inteligencji przeanalizuje te obrazy, aby wygenerować przewidywanie twarzy potencjalnego dziecka. Jako część wyników prognozy użytkownik otrzyma obrazy przedstawiające zarówno chłopca, jak i dziewczynkę.
 • Natura prognoz: Prognozy są generowane przez algorytmy AI i mają charakter spekulacyjny. Nie mają one na celu dokładnego przedstawienia przyszłego dziecka. Użytkownicy powinni zrozumieć, że technologia opiera się na obecnych możliwościach sztucznej inteligencji, które mają ograniczenia i mogą ulec zmianom.
 • Żadnych roszczeń medycznych ani naukowych: Przewidywania dokonywane przez SeeYourBaby.ai nie są przeznaczone do celów medycznych ani genetycznych. Nie dają żadnego wglądu w stan zdrowia, cechy genetyczne ani schorzenia potencjalnego przyszłego dziecka.
 • Modyfikacja i dostępność usług: Stale dążymy do ulepszania naszych usług i możemy modyfikować algorytmy, funkcje lub interfejs użytkownika w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Chociaż naszym celem jest ciągła dostępność, usługa może podlegać przestojom i okresom konserwacji.
 • Obowiązki użytkownika: Użytkownicy są odpowiedzialni za to, aby dostarczone przez nich zdjęcia były zgodne z naszymi wytycznymi dotyczącymi przesyłania zdjęć i nie naruszały praw osób trzecich. Użytkownicy muszą także upewnić się, że posiadają niezbędne prawa i pozwolenia na wykorzystanie przesłanych zdjęć.
 • Ograniczenie wieku: Użytkownicy muszą mieć ukończone 18 lat, aby móc korzystać z naszych Usług. Korzystając z naszych Usług, oświadczasz i gwarantujesz, że spełniasz wymagania wiekowe.

3. Prawa własności intelektualnej i treści użytkownika

 • Własność intelektualna SeeYourBaby.ai: Technologia, oprogramowanie, algorytmy, metodologie, projekty i wszelka inna własność intelektualna związana z usługami SeeYourBaby.ai, w tym wszystkie obrazy predykcyjne generowane przez naszą sztuczną inteligencję (zwane łącznie „Naszym adresem IP”), stanowią wyłączną własność SeeYourBabyAI lub jego licencjodawcy. Korzystanie z Naszego IP jest ściśle ograniczone do zakresu świadczonych usług i nie powoduje przeniesienia na użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej.
 • Treść użytkownika: Przesyłając obrazy lub jakąkolwiek inną treść (łącznie „Treści użytkownika”) na naszą platformę, zachowujesz wszelkie prawa do swoich Treści użytkownika. Jednakże przesyłając Treści użytkownika, udzielasz SeeYourBaby.ai niewyłącznej, obowiązującej na całym świecie, bezpłatnej licencji na używanie, powielanie, modyfikowanie, dostosowywanie, publikowanie i wyświetlanie Treści użytkownika wyłącznie w celu świadczenia i ulepszania naszych usług.
 • Odpowiedzialność za Treści Użytkownika: Potwierdzasz, oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody i pozwolenia na publikację przesłanych Treści użytkownika. Zgadzasz się nie przesyłać żadnych treści naruszających własność intelektualną lub prawa osobiste innych osób.
 • Zabronione treści: Użytkownikom nie wolno przesyłać treści, które są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub które naruszają własność intelektualną którejkolwiek ze stron lub niniejsze Warunki świadczenia usług.
 • Usuwanie treści i zamknięcie konta: SeeYourBaby.ai zastrzega sobie prawo, ale nie jest zobowiązane, do usunięcia lub odrzucenia dowolnej treści z dowolnego powodu, według własnego uznania. Powtarzające się naruszenia praw własności intelektualnej, w tym praw SeeYourBaby.ai lub innych użytkowników, mogą skutkować zamknięciem Twojego konta i dostępem do naszych usług.

4. Prywatność i ochrona danych

 • Gromadzenie i wykorzystanie danych: W trakcie świadczenia naszych usług SeeYourBaby.ai gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z naszą Polityką prywatności. Obejmuje to między innymi zdjęcia przesłane przez użytkownika oraz adresy e-mail służące do dostarczania wyników naszych usług. Zależy nam na ochronie prywatności i bezpieczeństwa danych naszych użytkowników.
 • Cel przetwarzania danych: Dane dostarczone przez użytkowników są wykorzystywane wyłącznie w celu generowania prognoz opartych na sztucznej inteligencji i komunikacji z użytkownikiem w sprawie usługi. Nie wykorzystujemy tych danych do jakichkolwiek niepowiązanych celów marketingowych lub komercyjnych bez wyraźnej zgody użytkownika.
 • Przechowywanie i bezpieczeństwo danych: Wdrażamy różnorodne środki bezpieczeństwa, aby zachować bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Jednakże żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest bezpieczna 100%. Dlatego też, choć staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.
 • Prawa użytkownika i zarządzanie danymi: Użytkownicy mają prawo dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych osobowych przechowywanych przez SeeYourBaby.ai. Żądania dostępu do danych lub ich usunięcia można składać za pośrednictwem naszych wyznaczonych kanałów, jak określono w naszej Polityce prywatności.
 • Ujawnianie informacji osobom trzecim: Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy stronom trzecim Twoich danych osobowych, chyba że powiadomimy użytkowników z wyprzedzeniem. Nie obejmuje to partnerów zajmujących się hostingiem witryn internetowych i innych stron, które pomagają nam w prowadzeniu naszej witryny internetowej, prowadzeniu naszej działalności lub obsłudze naszych użytkowników, o ile strony te zgadzają się zachować te informacje w tajemnicy.
 • Zgodność z przepisami: Ujawnimy informacje o użytkowniku, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub wezwanie sądowe, lub jeśli będziemy zasadnie uważać, że takie działanie jest konieczne w celu zapewnienia zgodności z prawem i uzasadnionymi żądaniami organów ścigania lub w celu ochrony bezpieczeństwa lub integralności naszej Usługi.

5. Ograniczenia odpowiedzialności i wyłączenie gwarancji

 • Usługa „tak jak jest”: Usługi świadczone przez SeeYourBaby.ai są oferowane na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”. Chociaż staramy się utrzymywać wysokie standardy naszych usług, SeeYourBaby.ai nie gwarantuje, że usługi będą świadczone nieprzerwanie, terminowo, bezpiecznie i bez błędów.
 • Dokładność prognoz: Prognozy generowane przez sztuczną inteligencję służą wyłącznie celom rozrywkowym i nie należy na nich polegać pod względem dokładności. SeeYourBaby.ai nie gwarantuje, że prognozy będą dokładnym i dokładnym przedstawieniem przyszłego dziecka.
 • Brak gwarancji: SeeYourBaby.ai wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw.
 • Ograniczenie odpowiedzialności: W żadnym wypadku SeeYourBaby.ai, SeeYourBabyAI, jej dyrektorzy, pracownicy, partnerzy, agenci, dostawcy lub podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub karne, w tym między innymi utratę zysków, danych, użytkowania, wartości firmy lub innych strat niematerialnych wynikających z (i) dostępu do usług, korzystania z nich lub niemożności uzyskania dostępu do usług lub korzystania z nich; (ii) wszelkie zachowania lub treści stron trzecich w usługach; (iii) wszelkie treści uzyskane z usług; oraz (iv) nieautoryzowany dostęp, wykorzystanie lub modyfikacja Twoich transmisji lub treści, niezależnie od tego, czy wynika to z gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, niezależnie od tego, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód, czy nie.
 • Odpowiedzialność użytkownika: Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i zabezpieczać SeeYourBaby.ai oraz jej licencjobiorców i licencjodawców, a także ich pracowników, wykonawców, agentów, członków zarządu i dyrektorów przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, stratami, zobowiązaniami, kosztami lub długiem oraz wydatki (w tym między innymi honoraria adwokackie) wynikające lub wynikające z a) korzystania przez Ciebie z Usługi i dostępu do niej przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę korzystającą z Twojego konta i hasła, lub b) naruszenia niniejszych Warunków.

6. Płatność, zwrot pieniędzy i modyfikacja usług

 • Zasady płatności: Dostęp do usług SeeYourBaby.ai może wymagać uiszczenia opłat określonych na stronie internetowej lub w procesie świadczenia usługi. Użytkownicy wyrażają zgodę na uiszczenie wszelkich opłat zgodnie z cenami i warunkami płatności przedstawionymi w momencie zakupu. Opłaty mogą ulec zmianie według własnego uznania SeeYourBaby.ai.
 • Polityka zwrotów: Biorąc pod uwagę cyfrowy charakter naszych usług i natychmiastowe dostarczanie spersonalizowanych treści, zazwyczaj nie oferujemy zwrotów pieniędzy. Jeśli jednak zaistnieją wyjątkowe okoliczności, w których usługa nie spełni oczekiwań określonych przez naszą platformę, użytkownicy mogą skontaktować się z nami w celu omówienia potencjalnego zwrotu pieniędzy. Wszelkie prośby o zwrot pieniędzy należy złożyć w określonym terminie 7 dni od daty dostarczenia usługi.
 • Modyfikacja usługi: SeeYourBaby.ai zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia, tymczasowo lub na stałe, usługi (lub dowolnej jej części) za powiadomieniem lub bez. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia usługi.
 • Zmiany w opłatach: Od czasu do czasu możemy zmieniać nasze zasady dotyczące opłat i płatności za Usługi, w tym dodawać koszty dodatkowych usług lub funkcji. Wszelkie zmiany w opłatach zostaną ogłoszone za pośrednictwem naszej platformy i nie będą obowiązywać z mocą wsteczną.
 • Informacje rozliczeniowe: Obowiązkiem użytkownika jest podanie dokładnych i kompletnych informacji rozliczeniowych. Użytkownicy muszą niezwłocznie aktualizować wszystkie informacje, aby konto rozliczeniowe było aktualne, kompletne i dokładne (np. zmiana adresu rozliczeniowego, numeru karty kredytowej lub daty ważności karty kredytowej), a także muszą niezwłocznie powiadomić SeeYourBaby.ai, jeśli ich metoda płatności jest anulowane lub gdy dowiedzą się o potencjalnym naruszeniu bezpieczeństwa.

7. Zakończenie i anulowanie Konta

 • Prawo do rozwiązania umowy: SeeYourBaby.ai zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub zawieszenia Twojego konta i natychmiastowego zablokowania dostępu do usługi, bez wcześniejszego powiadomienia lub odpowiedzialności, według naszego wyłącznego uznania, z dowolnego powodu i bez ograniczeń, w tym między innymi z powodu naruszenia Warunków .
 • Skutki rozwiązania: Po wypowiedzeniu Twoje prawo do korzystania z usługi natychmiast wygasa. Jeśli chcesz zamknąć swoje konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z usługi.
 • Przetrwanie warunków: Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po rozwiązaniu umowy, pozostaną w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, zrzeczenia się gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.
 • Odpowiedzialność Użytkownika w przypadku rozwiązania umowy: Twoim obowiązkiem jest zabezpieczenie wszelkich danych lub treści osobistych przesłanych do SeeYourBaby.ai przed rozwiązaniem umowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za zapewnienie dostępu do takich danych lub treści po rozwiązaniu umowy.
 • Anulowanie konta: Użytkownicy mogą w każdej chwili anulować swoje konto, korzystając z funkcji zarządzania kontem dostępnych w witrynie lub kontaktując się z obsługą klienta. Po anulowaniu wszelkie prawa przyznane użytkownikowi na mocy niniejszych warunków natychmiast wygasają.

8. Postanowienia ogólne

 • Prawo rządowe: Niniejsze Warunki podlegają prawu Stanów Zjednoczonych i będą interpretowane zgodnie z nim, bez względu na przepisy kolizyjne. Niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw.
 • Rozdzielność: Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy.
 • Całość porozumienia: Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między nami dotyczącej naszych usług i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, które mogliśmy zawrzeć między nami w sprawie usług.
 • Zmiany Warunków: Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikacji lub zamiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania. Kontynuując dostęp do naszej usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie jakichkolwiek zmian, wyrażasz zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeżeli nie zgadzasz się z nowym regulaminem, tracisz uprawnienia do korzystania z usługi.
 • Informacje kontaktowe: W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków prosimy o kontakt za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na stronie internetowej SeeYourBaby.ai.
 • Siła wyższa: Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań, jeśli takie niewykonanie wynika z jakiejkolwiek przyczyny poza rozsądną kontrolą strony, w tym między innymi awarii lub degradacji mechanicznej, elektronicznej lub komunikacyjnej.
 • Zadanie: Niniejsze Warunki oraz wszelkie prawa i licencje przyznane na ich podstawie nie mogą być przenoszone ani cedowane przez Ciebie, ale mogą zostać scedowane przez SeeYourBaby.ai bez ograniczeń.

zobacz swoje dziecko ai

Ważne linki

Zastrzeżenie: Jesteśmy platformą obsługującą sztuczną inteligencję (AI), renderującą predykcyjne obrazy potencjalnego potomstwa w oparciu o dane fotograficzne rodziców. Konieczne jest uznanie, że pomimo zastosowania zaawansowanej precyzji algorytmicznej, wynikowe obrazy mogą wykazywać odchylenia od rzeczywistej manifestacji fenotypowej potomstwa. To narzędzie jest skalibrowane do celów rekreacyjnych i nie powinno być interpretowane jako instrument diagnostyczny do ekstrapolacji medycznej lub genotypowej. Wykorzystanie do interpretacji klinicznej lub analizy genetycznej wyraźnie wykracza poza zakres zamierzonego zastosowania tej usługi.

© 2024 - SeeYourBaby.ai - Wszelkie prawa zastrzeżone